KWS
   
 

Úspešné zimné semináre

Bratislava, 14.12.2018

 

Chceli by sme sa Vám poďakovať za rekordnú účasť na našich zimných seminároch, ktoré sa tento rok konali na piatich miestach - v Piešťanoch, Michalovciach, Dudinciach, Hornom Smokovci a v Mojmírovciach. Počet účastníkov svedčí o tom, že náš výber tém bol dobrou voľbou.

Doc. Olšovská z SPU v Nitre nám povedala mnoho dôležitých informácii o zmene klímy, jej súčasnom stave a vývoji na Slovensku, reakcii plodín na hlavné faktory zmeny klímy, ako aj o adaptácii poľnohospodárstva pre udržateľnú poľnohospodársku produkciu. Základné informácie, ktoré z jej prednášky vyplynuli, sú nasledujúce:

 • Klimatickú zmenu nie je možné úplne vyriešiť, či prekonať - je možné len zmierňovať jej dopady a adaptovať všetky sektory hospodárstva a ľudskej spoločnosti voči jej dopadom
 • Klimatická zmena je už všeobecne prijímaný a dokázaný fakt, niektoré dôsledky pociťujeme...
 • V prípade, že nebudú prijaté na globálnej i národných úrovniach dodatočné komplexné opatrenia na zmierňovanie dopadov a adaptáciu spoločností na dôsledky týchto zmien, negatívne účinky sa budú stupňovať
 • Hlavné faktory klimatických zmien ovplyvňujúcich poľnohospodársku produkciu sú nárast koncentrácie CO2, zvýšenie atmosférickej teploty a deficit zrážok. Práve ich pôsobenie v interakcii často vedie k extrémnym klimatickým prejavom
 • Poľnohospodárstvo je významným prispievateľom k týcmto zmenám. Zároveň ale ide o sektor, ktorý je asi najviac dopadmi týchto zmien postihnutý! Pokles úrod pestovaných plodín v dôsledku negatívnych prejavov klimatických zmien vytvára tlak z hľadiska zabezpečovania svetovej produkcie potravín pre narastajúcu ľudskú populáciu
 • Poľnohospodárstvo má jedinú šancu – postupne sa adaptovať na klimatické zmeny, tak, aby sa udržala produktivita plodín, a to vývojom a uplatnením nových technológií v pestovaní plodín, ktoré budú akumulovať (sekvestrovať) uhlík v rastlinnej biomase a v pôde, budú zadržiavať vodu v pôde a v krajine, znižovať riziko pôdnej erózie (minimalizačné, šetriace technológie, zaradenie medziplodín a pod. )
 • Udržateľnosť situácie v podmienkach klimatických zmien v prípade, že sa nebudú aplikovať dodatočné zmierňovacie a adaptačné opatrenia v hospodárstvach a spoločnostiach jednotlivých krajín, sa odhaduje na 30 rokov (klimatológ prof. Lapin, denník Pravda, 27.07.2015)

V druhej téme sme sa venovali novele zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov - tu nám naši prednášajúci z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, JUDr.. Hrnčiarová a Ing. Vašek, povedali viac o pripravovaných zmenách v tejto novele

 • Nájomca je povinný viesť evidenciu ním obhospodarovaných pozemkov.
 • Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom zaplatenom nájomnom na pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roku.
 • Upravili sa aj podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencii
 • Prednášajúci hovorili ale najmä o pripravovanej poslaneckej novele. Tento poslanecký návrh z dielne SNS a Most-Híd, ktorý sa dotýka najmä náhradných pozemkov či užívania bez nájomnej zmluvy, bol následne na začiatku decembra schválený. Účinnosť nadobúda od 1. januára 2019.

Samozrejme nechýbali ani novinky, ktoré sme si na nadchádzajúcu pre vás pripravili my. Niečo viac vám o nich povedal náš produktový manažér, Ing. Matúš Javor.

Ak ste sa zúčastnili nášho seminára, dúfame, že ste boli spokojní, získali ste informácie, ktoré ste očakávali a že sa uvidíme aj o rok.

Tím KWS

 

 

 


 
KWS